Ingyenes szállítás Ft vásárlás felett!
Minden kedden és csütörtökön új kollekció!
Kosár (0)

Nyereményjáték szabályzat

A “Csajos est NYEREMÉNYJÁTÉK”-kal kapcsolatban a COOL FASHION Facebook, Instagram és TikTok idővonalán 2022.12.27. 10:00 -2022.12. 31. 23.59 között.

A COOL FASHION KFT. (a továbbiakban: Szervező/Adatkezelő) a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban részletezett pályázatot (a továbbiakban: Pályázat) szervez. A pályázat lebonyolítója és adatfeldolgozója a COOL FASHION  KFT.

 1. A Pályázat menete

1.1. A Pályázatban kizárólag cselekvőképes, 18. életévüket betöltött* természetes személyek* vehetnek részt, akik a facebook.com , az instagram.com és a tiktok.com oldalakon közzétett posztban meghirdetett pályázat részvételi és adatkezelési feltételeit elfogadják (továbbiakban „Résztvevő”).

Egy Résztvevő csak egy közösségi média (lsd.Facebook, Instagram vagy TikTok) profillal jogosult részt venni a pályázaton.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a Résztvevő elfogadja a pályázat szabályzatát**.

1.2 A pályázat időtartama:

A pályázat 2022.12.27 .. 10.00 órától -2022.12.31. 23.59 óráig tart.

1.3 A pályázat menete:

1.3.1 A pályázó a pályázaton automatikusan részt vesz, amennyiben a nyereményjáték időtartama post alá kommentteli barátnője nevét és beköveti likeolja oldalunk  és a nyereményjáték szabályzatot is elfogadja.

1.3.2 Az egyes pályázatok érvényességének megítélésében kizárólag a Szervező döntése az irányadó.

1.3.3 Szervező kizárólag a pályázatban meghatározott időtartam alatt beiratkozott személyeket tudja Résztvevőnek tekinteni.

 1. Nyeremények

2.1. A pályázat időtartama alatt a feltételeinek megfelelő pályázatot érvényesítő Résztvevők közül 2023.01.01-én kiválasztásra kerül 2db nyertes pályázó, akit a szervező az alábbiak szerint díjaz:

Csajos est 1-1 Mysticday márkájú pizsama

2.2. A pályázatok elbírálásának helyszíne

A pályázatok elbírálására Cool Fashion KFT. belvárosi irodájában kerül sor, három tagú bizottság előtt. Az elbírálás nem nyilvános.

Abban az esetben, ha a nyertes Résztvevő valamilyen okból nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt tárgyi (** jelölt) illetve személyi (* jelölt) illetve egyéb feltételeknek, vagy nem tudja, illetve nem jogosult átvenni a nyereményt vagy azt visszamondja, úgy helyébe tartaléknyertes lép.

A szervező a nyeremény tekintetében 2 tartaléknyertest választ ki.

A Szervező a kiválasztást követően követően 72 órán belül értesíti a nyertes pályázókat privát üzenetben és kommentben.  Az Értesítés ezen módjához valamennyi Résztvevő a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertes Résztvevő köteles az Értesítést legkésőbb 3 napon belül visszaigazolni privát üzenetben és megadni a Nyeremény átadásához szükséges személyes adatait (teljes név, telefonszám, e-mail cím). Ezt követően a Szervező felveszi a kapcsolatot a nyertessel és átadja a nyereményt. A nyeremény átadása a Pályázat lezártát követően egy hónapon belül fog megtörténni. Amennyiben a nyertes Résztvevő az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult.

Szervező a Résztvevők által megadott személyes adatok valóságtartalmáért nem felel, és azokat a Résztvevővel való kapcsolatfelvétel útján nyertességétől függetlenül is jogosult ellenőrizni.

A nyeremények személyesen vagy átutalással kerülnek átadásra a nyertesek számára.

 1. Pályázat feltételei, felelősségi kérdések

3.1. A Résztvevő pályázatának hiányosságáért/hibájáért, a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező és a szervezésben részt vevő cégek nem vállalnak felelősséget. Résztvevő tudomásul veszi, hogy Szervező a pályázat során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

3.2 A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a pályázatból a Résztvevőt, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Résztvevő egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi és bármely egyéb feltételnek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.

3.3. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a pályázatban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

3.4. A Szervező fenntartja a pályázat szabályai és mechanizmusa, pályázat megváltoztatásának jogát. A Szervező kizárja felelősségét a pályázattal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

3.5. Szervező jogosult kizárni a pályázatból azt a Résztvevőt, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

3.6. Amennyiben a pályázat során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázatot szüneteltesse, vagy törölje.

3.7. Azáltal, hogy a Résztvevő a pályázaton részt vesz

– feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy vezeték- és keresztnevét, telefonszámát és e-mail címét a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és a Lebonyolító a pályázat lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

– tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen, illetve későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül.

– feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen pályázat lebonyolítása során, illetve adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítése során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott Adatfeldolgozó részére továbbítsa.

– tudomásul veszi, hogy Szervező a Résztvevő adatait a jelen pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli és nem dolgozza fel.

– Adatfeldolgozó és Lebonyolító: COOL Fashion KFT.

Székhely: Debrecen Darabos utca 19 4026

3.8. A Nyereményjátékban a COOL FASHION KFT.* dolgozói* és alvállalkozói*, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói** nem vehetnek részt.

3.9. A részletes szabályzat a Nyereményjáték ideje alatt a https://coolfashion.hu/termekkategoria/ujdonsagok/ oldalon keresztül érhető el, és azzal kapcsolatban információ kérhető az shop@coolfashion.hu e-mail címen.

3.10. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának jogát fenntartja.

3.11. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Résztvevők téves rendszer üzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

3.12. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Résztvevő részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált közösségi média (lsd.Facebbok, Instagram vagy TikTok) profilok létrehozását, illetve a pályázat szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Résztvevőt azonnali hatállyal kizárja a Nyereményjátékból.

3.13. Ha a Résztvevő a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

3.14. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

3.15. A Résztvevő a Facebook promóciókra vonatkozó szabályzata szerint vállalja, hogy tartózkodni fog attól, hogy a www.facebook.com weboldalt üzemeltető társasággal (Facebook, Inc., valamint annak leány- és társvállalkozásai) szemben a pályázattal kapcsolatban bármilyen kártérítési vagy más felelősségi igényt érvényesítsen. A pályázat semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

3.16. Szervező fenntartja a jogot, hogy a pályázat feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a pályázat megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a pályázat egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a pályázat esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Coolfashion.hu Facebook, Instagram , a Résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a pályázat használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást.

3.17 Résztvevőt terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftverek megvásárlása, működtetése).

3.18 A pályázatban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Pályázatban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

3.19 A Szervező üzemelteti a Facebook közösségi hálón a CoolFAshion.hu hivatalos magyarországi oldalát, amely a FACEBOOK OLDAL https://www.facebook.com/CoolFashion.hu/?ref=pages_you_manage   oldal alatt található. Amennyiben a Résztvevő valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel), kifejezett hozzájárulását adja a post, hogy a profil képe megjelenjen.

3.20 A Szervezőnek joga van a rasszista vagy más általában elfogadhatatlan közléseket tartalmazó kommenteket, post-okat és fotókat azonnal törölni az oldalról. A Résztvevő a pályázatban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

3.21. A pályázathoz tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

3.22. A Szervező üzemelteti az Instagram közösségi hálón a COOLFASHION_HU hivatalos magyarországi oldalát, amely  https://www.instagram.com/coolfashion_hu/       oldal alatt található. Amennyiben a Résztvevő valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel), kifejezett hozzájárulását adja a post, hogy a profil képe megjelenjen.

3.23. A Szervező üzemelteti a TikTok közösségi hálón a Coolfashion@debrecen hivatalos magyarországi oldalát, amely a https://www.tiktok.com/@coolfashion.debrecen?lang=hu-HU oldal alatt található. Amennyiben a Résztvevő valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel), kifejezett hozzájárulását adja a post, hogy a profil képe megjelenjen.

 1. Személyes adatok kezelése

4.1. A jelen Adatvédelmi Szabályzat irányadó a Cool Fashion KFT. (székhely: a továbbiakban: Adatkezelő) által szervezett “ Csajos est nyereményjáték” elnevezésű pályázat keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére.

A pályázattal összefüggésben a megadott adatok kezeléséért a Cool Fashion KFT. felel, mint adatkezelő.

4.2. A kezelt személyes adatok köre

A Pályázat lebonyolítása során:

 • vezeték- és keresztnév,
 • e-mail cím
 • telefonszám

A Résztvevőknek a fenti személyes adataikat nyertességük esetén kell megadniuk.

4.3.Az adatkezelés célja és időtartama

Pályázat lebonyolítása során:

Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a pályázattal összefüggésben, a pályázat lebonyolítási időtartama alatt a Résztvevők nyilvántartása, a sorsolások lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel. Az Adatkezelő a pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatokat a pályázat lezárását, illetve ha a nyeremények átadására a pályázat lezárását követően kerül sor, úgy a nyeremények átadását követően törli.

4.4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

A pályázatban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, amelyet a Résztvevő a játékban való részvételével automatikusan elfogad. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény (továbbiakban: Infotv.) 5.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében a Résztvevő a pályázatban történő részvétellel (játékfelhívás posztja alatti hozzászólással) önkéntes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelő és az adatfeldolgozók jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerint kezelje, illetve dolgozzák fel.

A Résztvevő kizárólag saját személyes adatait adhatja meg.

4.5. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Az adatok feldolgozását a  Cool Fashion KFT. végzi.

Az adatfeldolgozás célja: a Nyereményjáték lebonyolítása.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Résztvevőket.

Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Résztvevő kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.

4.6. A Résztvevő jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

Az Adatkezelő a Résztvevő kérésére tájékoztatást ad a Résztvevő általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

A Résztvevő jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat). Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesítik a Résztvevőt.

A Résztvevő a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – ingyenesen, indokolás nélkül. Az Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodnak az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Résztvevőt a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Résztvevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Résztvevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az Adatkezelő a tájékoztatás, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmeket az alábbi elérhetőségeken fogadja: shop@coolfashion.hu

Amennyiben az Adatkezelő a Résztvevő helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja a Résztvevőt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

A Résztvevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Résztvevő az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Résztvevő – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

4.7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Résztvevők hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

4.8. Jogérvényesítés

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem felel meg az Adatkezelő, Adatfeldolgozó, úgy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeinken: shop@coolfashion.hu

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Továbbá amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az adatkezelő ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 1. META rendelkezések

5.1. A Résztvevő jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a META vonatkozó felhasználási feltételeit.

5.2. Résztvevő, Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy a META Platform üzemeltetőjét META Inc.-et (1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 United States) valamint a magyar weboldalért a Meta Platforms Ireland Ltd-T (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland) (a továbbiakban együtt „META”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Nyereményjátékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

5.3. Szervező és Lebonyolító kijelentik, hogy jelen pályázat – a META Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a META-val, a promóciót a META nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

5.4. A pályázat során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Debrecen, 2022.12.27.

Cool Fashion KFT.

Szervező